GEEL BOEKSKEN

Geel Boeksken 2020: WEIR ZWOIGEN DEROEVER

MOR NIE OEVER ONS PEERD!

U te vooren ligt hier enen Geelen Boeck, locht te verteeren, vol geneuchten van hoogen smaeck, voornamelyck voor zy die begeeren niet alleenlyck de vreuchde der fynproeverye van fynbackers ende coockmeesters, maer wel degelyk oock de vruchtbaere vertelselen van illustere Draeckenbroeders vol pickante gedachten ende plezante peynseryen. Een boeck van lachende luymen, Aelstersche schalksheyd waaromtrent simpelweg slechts op één enkele pleck, te weten aan de monding van de Schelde in den Dender, eenig onbegrip rust omdat sappige vertelsels ende luchthertigheyd aldaer onbekend ende onbemind syn. Den schaeterlach ende de jockernye is er uit den booze omdat men zich ter plecke uytsluytelyck en tot traenens toe bewoogen verlustigt op een drollig ros. Een scharminkel dat slechts om de tien jaeren het licht gegund wordt en de dorpelingen tussentyds in verveling storten mag. Vol hoperigheyd kycken zy steeds weer uyt naer den volgenden ommeganck, bangelyck afwachtend of de brockstukken na 10 jaeren nog enigszins paardachtig zullen lycken. Hoewel het dorp amper vyf man en één paardenkop tellen mag, krioelt het er van beseten criticasters en besnoffelaers van woorden. Wanneer ajuinlyk zy ons eigenste Ros Balatom in ogenschouw nemen, byten zij chagrynerig op hunne lippen, verkrampen hunne caecken en fronsen zy hunne brauwen gelyck lieden dewelke nog nooit of te nimmer een edel ros triomfantelyk zagen paraderen.

Wy bespaeren u, dierbaere lezer, in dit voorwoordelycke scryven, alle verdere commentaerderye over die knol uyt dorp d.. In de middelsten katern sult u, voorwaer sonder aen quaetspreeckerye te doen, verder kennisse connen krygen van de contrasterende verschillendheden tussen het verheven edel Ros Balatom ende een beuzelachtig ondermaats kavalje, waarover wij na het in het dachlicht brengen van dit Geel Boeksken geen woordekyn nog vuyl maecken sullen.

Verlustigt u, myne dierbaeren, ende leest alles blydens hertens tot vermaeck uwen geest dit boeck dat oock niet-paardachtige onderwerpen bevat die, geteeld uyt onze Draeckenbroedsels, al eeuwenlang Kaiserlyck én Soeverein de wereldse vrede in onze charmante stad en verre omstreken verseeckert hebben. Onze adverteerders prijzende voor hunne annonciën, ontblooten wy nu de cruyn als teecken van reverencie ende hulde aan ons eenig Aelst, stad van alle wysheyt ende comedieën.

Het Geel Boeksken 2020 is momenteel te koop in onderstaande verkooppunten…

VERKOOPPUNTEN 2020

Bezig met laden van kaart...

Bezig met laden


ARCHIEF

Geel boeksken 2020 - WEIR ZWOIGEN DEROEVER!
2020 – WEIR ZWOIGEN DEROEVER!
Geel boeksken 2019 - 'T ES TER OEVER!
2019 – ‘T ES TER OEVER!
Geel boeksken 2018 - WAT ALS?
2018 – WAT ALS?
Geel boeksken 2017 - Ienen tunnél, es gienen tunnél!
2017 – Ienen tunnél, es gienen tunnél!
Geel boeksken 2016 - Tijl Uylenspiegel
2016 – Tijl Uylenspiegel
Geel boeksken 2015 - 't Groeit spel van den Drauck
2015 – ’t Groeit spel van den Drauck
Geel boeksken 2014 - Een Koningsdroom komt uit 2014
2014 – Een Koningsdroom komt uit
Geel boeksken 2013 - D'ienig echte Histoere van de Draeckenieren
2013 – D’ienig echte Histoere van de Draeckenieren
Geel boeksken 2012 - De Draeckenieren in Spees
2012 – De Draeckenieren in Spees
Geel Boeksken 2011 - De Groote Kuisch
2011 – De Groote Kuisch